เข้าสู่เว็บไซต์

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
เอกสารระเบียบการ ประกาศรับสมัคร ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559
ตรวจสอบผลการเรียน ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
แบบประเมินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2559
แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ที่ตั้ง 919 ถ. นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: (034)411787, (034)810347 โทรสาร: (034)426095 อีเมล์: mail@skburana.ac.th